beardiesheader0

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN
De vereniging genaamd Bearded Collie Vereniging Nederland, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 25 mei 2012 en is gevestigd te Bergen (L).
Dit huishoudelijke reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte.

Artikel 2 LEDEN.
De vereniging bestaat uit gewone leden en ereleden.

Artikel 3 DONATEURS

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een vastgestelde   bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage van donateurs voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 4 HET LIDMAATSCHAP
De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres (indien van toepassing).

Artikel 5 AANNEMING VAN LEDEN
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit dat namens het bestuur genomen wordt. Eerst na ontvangst van de contributie van het lopende jaar, is men geacht lid te zijn geworden van de vereniging. Indien er vanuit de leden, binnen 14 dagen na het publicatie op de website, gegronde bezwaren komen tegen een aspirant lid, dan kan het bestuur het lidmaatschap weigeren.


Artikel 6 RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN

Buiten de rechten en verplichtingen, zoals is bepaald in de statuten van de vereniging, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 3. Zij hebben het recht om voorstellen en/of wijzigingsvoorstellen op de agenda van de Algemene Leden Vergaderingen te plaatsen en deel te nemen aan alle debatten en stemmingen in de Algemene Leden Vergaderingen.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben het recht na kennisgeving aan de voorzitter een introducé(e) mee te nemen naar de door de vereniging georganiseerde activiteiten en Algemene Leden Vergaderingen.
 6. Zij hebben het recht om binnen 4 weken schriftelijk in beroep te gaan indien het lidmaatschap vanwege het bestuur is opgezegd. Deze opzegging is van tijdelijke aard en wordt schriftelijk per aangetekende brief, met redenen omkleed aan betrokkene medegedeeld. Aan het lid van wie aldus het lidmaatschap is beëindigd, worden alle rechten ontnomen die het lid op grond van de statuten en de overige reglementen toekomt. Het bestuur is gehouden het geroyeerde lid op de gebruikelijke wijze uit te nodigen voor de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Het geroyeerde lid heeft spreekrecht tijdens de behandeling van zijn beroep. De uitspraak van de Algemene Leden Vergadering is bindend.
 7. Zij hebben de plicht de ledenadministratie in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 8. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 9. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals de door het bestuur afgegeven richtlijnen en/of door het bestuur aangewezen commissies afgegeven richtlijnen. Deze richtlijnen worden vooraf duidelijk omschreven en ter beoordeling en akkoord aan de leden voorgelegd.
 10. Zij hebben, ingeval van opzegging van het lidmaatschap, de plicht deze opzegging schriftelijk aan het secretariaat te melden.

Artikel 7 ROYEMENT
Bij zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad, kan de vereniging besluiten tot royement van een lid.

Artikel 8 BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit (artikel 15 statuten) een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemeen bestuursleden.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  a. de algemene leiding van zaken.
  b. de uitvoering van de door de Algemene Leden Vergadering genomen besluiten,
  c.
  het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen, waarbij het bestuur het bepaalde in artikel 12 lid 1 sub c van de statuten als volgt zal interpreteren: de  vereniging zegt een lid het lidmaatschap op indien een lid de fokkerij op een dusdanige wijze bedrijft dat deze moedwillig schade aan de hond en/of de vereniging toebrengt.
  d.
  benoeming, ontslag en schorsing van personen en commissies werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur dit wenselijk achten.
 4. Een oproep voor een vergadering dient tenminste een week voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal twee weken dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen
 6. Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering voor besluiten die € 2.500,--te boven gaan.

Artikel 9 TAKEN VAN BESTUURSLEDEN
Taken van de voorzitter:

 1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.
 2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij/zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. geeft onbevooroordeeld leiding aan de Algemene Leden Vergadering en ziet er zorgvuldig op toe dat ieder stemgerechtigd lid die dit wenst het woord kan voeren. Houdt toezicht op het rechtmatig verloop van de stemmingen zoals de statuten en reglementen voorschrijven.

Taken van de secretaris:

 1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken,
 2. is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 3. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem/haar door de vereniging zijn toevertrouwd
 4. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen.
 5. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen.
 6. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 7. houdt gegevens bij betreffende Bearded Collies van de leden, zoals stamboomgegevens, het DNA profiel, de HD uitslagen, de keurrapporten etcetera.
 8. is verantwoordelijk voor de communicatie.
 9. houdt presentielijsten bij van leden op de vergaderingen aanwezig, met uitzondering van vergaderingen van het bestuur. De op de vergadering aanwezige leden zijn gehouden deze lijsten te tekenen.
 10. maakt van vergaderingen besluitenlijsten.
 11. specifieke taken vallende onder het secretariaat kunnen gedelegeerd worden

Taken van de penningmeester:

 1. beheert de gelden van de vereniging.
 2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde uitgaven.
 3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
 4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken, te bewaren.
 5. brengt in de Algemene Leden Vergadering verslag uit van de financiële toestand. Licht de balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar toe en stelt een begroting voor het komende verenigingsjaar op, welke na goedkeuring door het bestuur aan de jaarvergadering wordt voorgelegd.
 6. voor uitgaven en verbintenissen een bedrag van € 2500,00 te boven gaande, behoeft de penningmeester de toestemming van het bestuur. Deze toestemming wordt geacht de penningmeester te zijn verleend indien deze uitgaven tot de vaste lasten behoren, dan wel deze uitgaven het gevolg zijn van genomen besluiten zoals ten behoeve van evenementen.

 Bestuursleden en andere personen die door het bestuur zijn aangesteld, zijn bij de beëindiging van hun functie verplicht alle onder hun beheer zijnde verenigingsbescheiden terstond aan het bestuur over te dragen.

Artikel 10 BESTUURSVERKIEZING

 1. Leden van het bestuur worden gekozen voor een termijn van 5 jaren. Na deze eerste termijn kunnen zij nog eenmaal voor een termijn van 5 jaren worden herkozen. De maximale aaneengesloten termijn bedraagt daarom 10 jaren. Een bestuurslid kan hierna, nadat een termijn van 5 jaren is verstreken waarin hij/zij geen deel heeft uitgemaakt van het bestuur, zich opnieuw kandidaat stellen voor zitting in het bestuur. De Algemene Leden Vergadering kan beslissen van deze regeling af te wijken indien in voorkomende gevallen dit noodzakelijk is om continuïteit van bestuur te waarborgen. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering zullen tussentijdse bestuursverkiezingen worden gehouden, waarbij elk jaar een of meerdere bestuursleden aftreden. De alsdan aftredende bestuursleden kunnen hierna nog voor een termijn van maximaal 5 jaren worden herkozen. Het rooster van aftreden is als volgt: 1e jaar: de penningmeester. 2e jaar: de secretaris en een gewoon bestuurslid. 3e jaar: de voorzitter en een gewoon bestuurslid. 4e jaar: gewoon bestuurslid. 5e jaar: gewoon bestuurslid.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals de door het bestuur gestelde kandidaten dienen opgenomen te worden in de agenda van de Algemene Leden Vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden.

  Artikel 11 KASCOMMISSIE

 1. De Algemene Leden Vergadering benoemt de leden van de kascommissie conform artikel 32 lid 1 van de statuten
 2. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de eerstvolgende  Algemene Leden Vergadering.
 3. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de Algemene Leden Vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
 4. Zo nodig kan de kascommissie een beroep doen op een deskundige.

Artikel 12 OVERIGE COMMISSIES

 1. Het bestuur kan zich in zijn taken laten bijstaan door commissies.
 2. De benoeming door het bestuur tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar met een maximum van vijf jaren.
 3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd.
 4. Elke commissie rapporteert aan het bestuur zo vaak het bestuur dit wenselijk acht.
 5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.
 7. Een commissie houdt op te bestaan als de opdracht is volbracht of de taak van de commissie vanwege het bestuur is ingetrokken.

Artikel 13 CONTRIBUTIE

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, waarvan de hoogte door de Algemene Leden Vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd..

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EIGENDOMMEN

 1. De vereniging noch de door haar aangestelde functionarissen aanvaarden aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook voortgevloeid aan een lid, toegebracht aan een persoon en/of eigendom tijdens bijeenkomsten en overige activiteiten van de vereniging. Uitgesloten zijn aansprakelijkheid door grove schuld, opzet of voorwaardelijk opzet door de vereniging.
 2. Bestuursleden zijn niet hoofdelijk aansprakelijk met hun privé vermogen.
 3. Leden die, na kennisgeving, een introducé(e) meenemen naar een activiteit dienen nadrukkelijk de introducé(e) op de hoogte te stellen van artikel 14 lid 1.

Artikel 15 ORGANEN VAN DE VERENIGING: WEBSITE EN/OF NIEUWSBRIEF

 1. Orgaan van de vereniging is een regelmatig bijgewerkte website en/of nieuwsbrief.
 2. Het bestuur benoemt een webmaster. Deze bepaalt in overleg met het bestuur binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van de website.
 3. Op de site en/of nieuwsbrief worden in ieder geval vermeld, casu quo opgenomen:
  a. de namen en adressen van de bestuursleden.
  b. mededelingen van het bestuur.
  c. uitslagen van evenementen
  d. informatie over dekkingen en nesten van leden.
  e. informatie over uitslagen van gezondheidsonderzoeken.
  f. zo nodig info over het gedrag.

Artikel 16 VERGOEDINGEN

 1. De leden van het bestuur genieten ten laste van de vereniging een vergoeding voor bestuurskosten, noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, porti- en telefoonkosten.
 2. De vergoeding voor reiskosten wordt gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer, tenzij de reis doelmatiger per auto kan worden gemaakt, in welk geval per gereden kilometer een bedrag wordt vergoed, dat door de Algemene Leden Vergadering wordt bepaald.
 3. Het bestuur kan voor de te vergoeden verblijfkosten maxima bepalen. Voor meerdaagse reizen en voor reizen naar het buitenland is voorafgaande toestemming van het bestuur nodig.
 4. De kosten moeten schriftelijk gedeclareerd worden in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De penningmeester gaat niet tot uitbetaling over dan nadat de declaratie door de voorzitter of, als het de voorzitter zelf of een niet-bestuurslid betreft, door een ander daarvoor het meest in aanmerking komend bestuurslid voor akkoord is mede ondertekend.
 5. Het bestuur kan bepalen, dat dit artikel ook van toepassing is op leden van commissies en op anderen die ter uitvoering van een bestuursopdracht kosten hebben gemaakt.

 

Artikel 17 WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 3 weken bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet het voorstel wat in de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op de website gepubliceerd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste een 2/3 meerderheid van de door de aanwezige leden uitgebrachte geldige stemmen, inclusief de uitgebrachte stemmen van het bestuur.

Artikel 18 ONVOORZIENE GEVALLEN
In gevallen waarin de wet, kynologisch reglement, de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Leden Vergadering af.


 

 

 

Afdrukken E-mail