beardiesheader0

Fokreglement Bearded Collie Vereniging Nederland 2-6-2012

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format Verenigingsfokreglement (VFR)

naam van de rasvereniging: Bearded Collie Vereniging Nederland

voor het ras: Bearded Collie


Uitgangspunten en  toelichting bij het VerenigingsFokReglement  (VFR)

  • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.

1·         De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis

      Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.

  • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.
  • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.
  • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement

            opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.

  • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
  • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.


1.    ALGEMEEN

1.1.      Dit reglement voor de Bearded Collie Vereniging Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Bearded Collie deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 2 juni 2012. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2.        Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bearded collie.

1.3.        Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.        Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.        Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.        Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.


2.    FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1.      Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

Naast bovenstaande verwantschappen is ook de volgende combinatie niet toegestaan:

1·         (Half)broer/(half)zus combinatie (gelijke F generatie)

2.2.     Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2maal toegestaan.

2.3.     Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12  maanden zijn.

2.4.        Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal onbeperkt geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum onbeperkt geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.      Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6.      Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

            Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a.    De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

b.    De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

2.7.      Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3.     WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1.      Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2.      Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3.      Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4.     Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

           

3.5.      Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten. (besluit RvB mailing 1033 19 nov.2015)

 

4.       GEZONDHEIDSREGELS

4.1.      Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

           

4.2.      Verplicht screeningsonderzoek.

            Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen worden de ouderdieren voor de dekking onderzocht op HD en wordt een DNA-profiel vastgesteld.

           

Beide ouderdieren die zijn ingeschreven in het NHSB, dienen vóór de dekking te zijn onderzocht op het aanwezig zijn van heupdysplasie. De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 12 maanden oud is.

 Voor in het buitenland geregistreerde honden: door een door de FCI erkende instantie in het land van registratie. Voor reuen uit Engeland geldt het Engelse HDsysteem met een rasgemiddelde van (bij elkaar opgeteld) 15. Voor de Verenigde Staten geldt een HD uitslag van excellent of good. Toegestane FCI-uitslagen zijn HD-A of HD-B. Wordt er gefokt met een hond met de uitslag HD-B dan moet de andere hond de uitslag HD-A. hebben. Het is niet toegestaan dat beide ouderdieren de uitslag HD-B hebben.  

4.3.      Aandoeningen:

            Uitsluiting fokkerij: Voor de fokkerij uitgesloten zijn honden die de uitslag HD-C (HD ±), HD-D (HD +) of HD-E (HD ++) hebben. Daarnaast mogen honden met de uitslag HD-B uitsluitend gecombineerd worden met honden met de uitslag HD-A.

 Voor buitenlandse leden gelden de fokregels van het land van herkomst. Bij het ontbreken van fokregels treden de FCI regels in werking.

4.3.1. Als op basis van de gezondheid van nakomelingen vastgesteld wordt dat ouderdieren een erfelijke ziekte hebben en/of erfelijke afwijking (en) vererven, zal er in het geval van “het vererven van erfelijke afwijkingen niet meer gefokt mogen worden met die oudercombinatie. Indien blijkt dat ouderdier(en) erfelijke ziektes hebben, dient(dienen) hij/zij/beiden te worden teruggetrokken uit de fokkerij.
.

4.4.      Diskwalificerende fouten:

Met honden met één of meer  diskwalificerende fouten  volgens  de rasstandaard  mag niet worden gefokt

5.    GEDRAGSREGELS

5.1.        Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2.        Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

.

6.    WERKGESCHIKTHEID

6.1       Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7.    EXTERIEURREGELS

7.1.        Kwalificatie: Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG op elke expositie hebben behaald.

7.2       Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8.     REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1.        Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2.        Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3.        Koopcontract: De puppen worden verkocht met een koopcontract.

9.         SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1.     Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2.     Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

10          INWERKINGTREDING

10.1.    Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op  27 april  2014 nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Bearded Collie

Vereniging Nederland

op  27 april 2014

De voorzitter,                                                                       De Secretaris

Mw. J.P.M van der  Wolf-Thijssen                                            W. van der Wolf