beardiesheader0

Lidmaatschap B.C.V.N.

Besluit ALV 20 maart 2016:

Contributie blijft € 15,-- per lid en € 10,-- per gezinslid.

Het bestuur heeft besloten dat vanaf heden alle puppen van onze fokkers als gratis lid kunnen worden aangemeld voor het lopende jaar (vanaf oktober en het daarop volgend jaar indien het zo uitkomt). Als de mensen het willen natuurlijk!!!!!!.

Zij worden dan op de website bij aspirantleden vermeld als promotie van de fokker.

Van de fokker wordt dan een bijdrage gevraagd van € 5,-- per lid voor de kosten van afdracht aan de Raad van Beheer en een kleine bijdrage voor de BCVN in de kosten.

WIJ HEBBEN DE GRENS VAN 100 BEREIKT, LEDEN HARTELIJK DANK VOOR HET VERTROUWEN.


Contributie 2015: voor leden €15,-- en €10,00 voor gezinsleden. Verplichte afdracht aan de Raad van Beheer nog niet bekend (ca. €2,--).

LEDENWERFACTIE . Wij willen naar de magische grens van 100, helpt u ons daarbij! Dan vieren wij een feestje!!!!!!!!

Het lidmaatschap over 2015  kost €15,--.

Promoot de fokker een lid bij verkoop van de puppen dan krijgt de fokker € 2,50 korting!!!!!!! (Hij geeft het lid op en betaalt ).

Bent u lid dan wordt kosteloos uw logo gepubliceerd evenals uw eventuele dekreu. De dek- en geboorteberichten worden op de website vermeld en op de face book pagina van de groep BCVN en BCVN geboorteberichten.


Procedure lidmaatschap:

Uw naam, adres en woonplaats worden 14 dagen op de website gepubliceerd.
Door ondertekening van het inschrijfformulier worden de Statuten, Huishoudelijk Reglement,
Fokreglement en gedragsregels van de BCVN  geaccepteerd.


Leden kunnen eventueel binnen veertien dagen na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het bestuur.
Het bestuur beslist over de toelating.
De BCVN kent verschillende soorten leden:
•    Algemene leden
•    Gezinsleden waarvan de partner lid is (wonende op hetzelfde adres)
•    Ereleden, deze worden door de ledenvergadering benoemd.

Vul het aanmeldingsformulier volledig in  klik hier


Beëindiging lidmaatschap:
Dit moet altijd schriftelijk gebeuren voor 1 december van het lopende jaar  bij de ledenadministratie.
U kunt het formulier voor beëindiging van het lidmaatschap Online invullen en verzenden naar de ledenadministratie van de BCVN.

Voor het formulier  beëindiging lidmaatschap klik hierWetsbepaling:
Vanaf  1 december 2011 is er een wetswijziging  die voorschrijft dat verenigingen moeten zorgen dat informatie over het opzeggen van het lidmaatschap op de website staat. Dit komt door een wetswijziging in de regels over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.  De overige wijzigingen in de wetgeving gelden voor ondernemers die producten aan consumenten verkopen zoals abonnementen op tijdschriften, kranten, sportscholen, onderhoudscontracten e.d. Deze wijzigingen gelden niet voor lidmaatschappen van verenigingen en de regels blijven zoals vermeld in art 35 en 36 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alle wijzen van opzeggen blijven mogelijk en ook de duur van de verlenging wordt niet bijzonder beperkt, zodat stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap van een vereniging met een heel jaar mogelijk blijft.


 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail