beardiesheader0

Welkom op de site van de Bearded Collie Vereniging Nederland

De Vereniging is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vanaf 09 januari 2013 en behartigt de belangen van Bearded Collie in Nederland Wij brengen onze leden op een gezellige manier bij elkaar door onder meer de organisatie van een Jonge Hondendag, Kampioenschapsclubmatch, contactdag, regio wandelingen, lezingen etc.

Wij zijn ingeschreven bij de KvK te Limburg onder nr.553877772. Ons reknr. ING6849599 t.n.v. Bearded Collie Vereniging, Bergen (Lb) IBAN:NL15INGB0006849599 BIC INGBNL2A


Er is een nieuw Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer het gaat in per 1 januari 2016.
U kunt het vinden op de website van de Raad van Beheer. Ga naar  www.Houdenvanhonden.nl/overons/knop Regelgeving.


Aan de heer M. Valk, secretaris van de Raad van Beheer

Geachte heer Valk,

Namens onze rasgroep willen wij de Raad van Beheer verzoeken de Staatssecretaris van Economische Zaken te vragen om Artikel 7 van de Europese Verordening (EU) Nr. 576/2013 m.b.t. niet-commerciële verkeer vanuit een andere EU lidstaat in Nederland van kracht te laten worden.

Sinds 29-12-2014 geldt in Nederland artikel 6 van de bovengenoemde Uitvoeringsverordening voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren (daaronder honden) vanuit een andere EU lidstaat naar Nederland.

Hierin wordt bepaald dat honden vanaf de leeftijd van 15 weken pas in Nederland mogen worden geïmporteerd nadat deze dieren 12 weken na geboorte zijn geënt tegen rabiës.

De verenigingen in onze rasgroep onderschrijven ten volle het belang van een strenge regelgeving teneinde de illegale hondenhandel en import van pups uit vooral het Oostblok te stoppen c.q. in te dammen en onder controle te brengen. Onze rasverenigingen maken zich wel ernstige zorgen omdat als gevolg van de thans gekozen uitvoering de belangrijke eerste socialisatieperiode (van de 8e tot 12e week) niet bij de nieuwe eigenaar in Nederland kan plaatsvinden. Het missen van zo belangrijke socialisatieperiode en de invloed hiervan op het gedrag van met zorg geselecteerde, met stamboom en conform de rasspecifieke eisen, gefokte pups uit het buitenland dient niet onderschat te worden.

Artikel 7 van de Europese Verordening (EU) Nr. 576/2013 maakt het echter mogelijk om dieren zoals vermeld in bijlage A1 van de verordening (waaronder honden) tot 12 weken zonder rabiësenting, als ook die in de leeftijd van 12-16 weken die tegen rabiës geënt zijn maar die nog niet voldoen aan de geldigheidsvoorschriften als bedoeld in punt 2, onder e) van bijlage III onder in de verordening vastgelegde voorwaarden in Nederland, te mogen importeren.

De voorwaarden waaronder in dit geval een lidstaat toestemming mag verlenen luiden als volgt:

$1A.    dat de eigenaar dan wel de gemachtigde persoon een ondertekende verklaring verstrekt dat de gezelschapsdieren vanaf hun geboorte tot het moment waarop het niet-commerciële verkeer plaatsvindt, niet in contact zijn geweest met wilde dieren van voor rabiës gevoelige soorten, of

$1B.    dat de gezelschapsdieren vergezeld gaan van het moederdier waarvan zij nog steeds afhankelijk zijn en dat met het identificatiedocument dat het moederdier vergezelt kan worden aangetoond dat het moederdier vóór hun geboorte een vaccin tegen rabiës is toegediend overeenkomstig de geldigheidsvoorschriften van bijlage III.

Door Artikel 7 in Nederland toe te passen, wordt tegemoet gekomen aan de wens van rasverenigingen, fokkers en eigenaren om door hen met zorg uitgezochte en met stamboom gefokte pups vanuit andere lidstaten van Europa te kunnen en mogen importeren voor het einde van de belangrijke socialisatieperiode, en zonder beperkingen vers bloed binnen foklijnen te halen, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan het fokken van gezonde rashonden.

Wij verzoeken de Raad dan ook dringend om in gesprek met de Minister en/of Staatssecretaris aan te dringen op het, per zo spoedig mogelijk, van toepassing verklaren van Artikel 7 van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 576/2013, met in achtneming van de genoemde voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

Namens de rasvereniging BCVN,

W. van der Wolf, secretaris

A. van der Wolf, voorzitter / fokkersbelangen


 RVB_Raadar_2015_2_special_houders_fairfok

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten  opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.

Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.

Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.

Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.


De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer

Ingeborg de Wolf, directeur

Rony Doedijns, kynologisch directeur


Info Besluit Houders van dieren.

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- regelgeving voor de hondenfokkerij........

 http://raadvanbeheer.nl


Per 1 juni 2014 verplichte DNA afstammingscontrole.

http://raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/dna-afstammingscontrole.


Stamboek CD editie 1997 t/m 2012

Wij hebben de stamboek CD ontvangen van de Raad van Beheer. Hij is beschikbaar voor onze leden.
De jaarlijkse stamboek CD is een compact en zelfstandig werkend database computerprogramma waarin men alle honden kan opzoeken op ras in combinatie met geboortejaar, (kennel) naam, NHSB-nummer, kampioenen etc.
In het programma kan men ook op NHSB nummer zoeken zonder dat men vooraf een ras selecteert. Dit kan met name behulpzaam zijn bij het zoeken van gegevens voor inschrijvingen bij exposities, examens en wedstrijden en in uw fokprogramma.
Heeft u info nodig over een bepaalde hond of honden, wilt u dan schriftelijk ( of per mail) contact opnemen met Franky Goossens of het secretariaat.

Het Bestuur.


DNA profiel: 

Per 1 juni 2014 gaat het DNA-Project van start. Puppy's krijgen vanaf dat moment een DNA-certificaat.

Fokkers moeten daar tijdig rekening mee houden. Voor pupkopers is het goed te weten wat de verandering straks zullen gaan zijn.

Op de website van de Raad is er een pagina opgenomen met de veel gestelde vragen en antwoorden tot nu toe over het DNA-project.

Deze en alle toekomstige indo over het DNA-project komt beschikbaar via www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

De Raad van Beheer neemt het initiatief in de communicatie, maar kan niet zonder de hulp van  alle aangesloten leden en alle fokkers.

Zij hoopt dat allen in het belang van de DNA-afname en - afstammingsconmtrole het project onderschrijven en uitdragen en dat allen

meewerken aan een zo breed mogelijke communicatie van het project.

Portefeuillehouder fokbeleid John Wauben


(www.databankhonden.nl) Databank honden voldoet aan alle eisen en is een door het ministerie aangewezen databank voor de verplichte registratie. Databank Honden staat open voor alle fokkers en eigenaren van honden. Zowel Rashonden en niet- rashonden registeren zij.


Gerard Jipping herkozen in bestuur FCI

Tijdens de tweejaarlijkse Algemene Vergadering van de F.C.I. In Budapest (H) is onze kandidaat, Gerard Jipping, tevens voorzitter van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland,
voor een periode van vier jaar herkozen in het bestuur van de F.C.I.
Gerard behaalde het hoogst aantal stemmen.  

Bestuur, directie en medewerkers wensen hem van harte geluk met deze herbenoeming en wensen hem veel succes in zijn komende zittingsperiode.


Raad van Beheer haalt FCI World Dog Show 2018 naar Nederland

Op de 2e dag van de tweejaarlijkse algemene vergadering van de FCI waar ruim 60 landen vertegenwoordigd waren stelde Nederland zich kandidaat voor de Organisatie van de FCI World Dog Show van 9 tot en met 12 augustus 2018.

De vice voorzitter van de Raad van Beheer John Wauben en directielid Rony Doedijns presenteerden het bidboek, ondersteund door een promotiefilm van Nederland en de Nederlandse Kennel Club ‘Raad van Beheer’.

Andere kandidaten waren Zweden en Kroatië. Met een ruime meerderheid kozen de landen voor NEDERLAND. Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer, is dolgelukkig met dit resultaat: "voor Nederland een mooie kans om de wereld onze kynologische talenten te laten zien".

De claim die aan dit wereldevenement verbonden zal zijn is: "I am inviting you to show the world your talent at the FCI World Dog Show 2018".

Afdrukken E-mail